STOMAL
brama,ogrodzenie STOMAL
O nas

Wykonujemy kompleksowe instalacje grzewcze z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Modernizujemy i budujemy od podstaw!

Czytaj więcej
automatyka bram STOMAL
Nasze projekty

Na instalacje wykonane przez naszą firmę udzielamy 5 lat gwarancji. Wykonujemy darmowe oględziny oraz wycene kosztów inwestycji.

Czytaj więcej
elektryka STOMAL
Skontaktuj się z nami!

Poszukują Państwo doświadczonej firmy wykonującej instalacje grzewcze w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii? Jeśli tak, jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji!

Czytaj więcej

Stk Emise


EMISE pro n kladn automobily, autobusy druh paliva kategorie vozidla Cena Kč DIESEL N2, N3 n kladn vozidlo 1 600, EMISE 41 05 33 S dlo firmy DISKARD – STK spol s r o K Třebonicům 100 34, 155 00 Praha 5 – Řeporyje IČ 65411773 DIČ CZ65411773 Společnost zaps na u městsk ho soudu v Praze spisov značkaSTK a Emise Administrativu nechte na n s Vyř d me za V s administrativn kony spojen s Vaš m vozem a to za rekordně kr tkou dobu Postač , když k n m přijedete se sv m vozem a vezmete s sebou nejnutnějš doklady STK Vyprš Vašemu čtyřkolov mu mil čkovi brzo STK , ale nem te vůbec čas ani chuť to sami zař ditSTK poskytuje komplexn služby evidenčn kontroly, technick prohl dky, technick prohl dky před schv len m způsobilosti k provozu na pozemn ch komunikac ch … pro kategorie vozidel N2, N3 – n kladn a speci ln automobily M2, M3 – autobusy Traktory a pracovn stroje O1, O2, O3, O4, OT1, OT2, OT3, OT4 – př pojn vozidla všech kategori v měnn n stavby ke všemSTK emise prodej autostop rakovnik cz Tel 313 518 082 Tvorba www str nek Kvalitn str nky, kter jsou vidět SEO optimalizaceSTK Stanice technick kontroly a měřen emis Auto PETRA Stanice technick kontroly a měřen emis Dr sov 261 01 Dr sov u Př brami telefon 318 690 391 318 690 266 E mail stkdrasov volny czSTK Brno – Horn Heršpice Naše stanice technick kontroly a měřen emis V m nab z n sleduj c služby Evidenčn kontroly Technick prohl dky osobn ch a n kladn ch vozidel do celkov hmotnosti 3500 kg Technick prohl dky motocyklů Technick prohl dky př pojn ch vozidel do celkov hmotnosti 3500 kgProv d me pro Vaše vozy kontroly STK a měřen Emis na jednom m stě Jsme smluvn m partnerem akciov společnosti DEKRA CZ a s Pod jej m odborn m dohledem je zajištěna kvalita n mi nab zen ch služeb Naleznete n s v are lu skupiny GW JIHOTRANS, na adrese Pek rensk 255 77, Česk Budějovice 370 04 Společnost splňujeI když emise měř me i bez předchoz objedn vky, doporučujeme se předem objednat na tel č 354 435 930 V hoda společn ho are lu s STK Po proveden m měřen emis přejedete s vozem do sousedn budovy STK Šetř me V š čas Na Vaše př n vyzvedneme V š vůz, změř me emise , zajist me proveden STK a vůz V mSpolečnost STK Start centrum Brunt l, s r o se zab v prov děn m technick ch prohl dek pro osobn , n kladn automobily, traktory, př pojn voz ky, dovozy, stavby i přestavby Na stanici technick kontroly STK v Brunt le prov d me technick prohl dky u kategori vozidel typu M1, N1, L, O1, O2, T a OT D le pak prov d me evidenčn kontroly a měřen emis naStanice měřen emis Praha 5 SME Kotl řka Auto emise s r o měřen em s , zajištěn technick kontroly v STK Měřen emis pro osobn i n kladn automobily s benz nov mi i naftov mi motory, LPG i CNGPokud poklice kol znemožňuj kontrolu upevněn , typu nebo velikosti r fků, je nutno přistavit vozidlo na STK s demontovan mi poklicemi na všech kolech Komplexn služby STK M nesova Prodej ekologick ch plaket do n zkoemisn ch z n v SRN a Rakousku Stanice technick kontroly emisePosledn př jem vozidla na emise je 1 hod před koncem provozn doby a TP je vždy 30 min před koncem provozn doby V př padě , že již bude kapacite SME a STK naplněna, o dalš m postupu rozhodne technik dle aktu ln situacePř jem posledn ho vozidla je v 16 00 hod P tek 7 30 15 00 hod Př jem posledn ho vozidla je v 14 00 hod Tel 420 725 392 611 E mail info stk repy czPlatnost technick ho průkazu quot Silničn vozidla evidovan v Česk republice a opatřen st tn pozn vac značkou podl haj pravideln m technick m prohl dk m, kter mi se kontroluje technick stav silničn ho vozidla a pravideln m měřen m emis , kter mi se kontroluje splněn př pustn ch limitů škodliv ch emis ve v fukov ch plynech silničn ho vozidla quotOsobn automobily – opravy, servisn prohl dky, 3D geometrie, v měna oleje v automatick ch převodovk ch, renovace světel, př prava na STK a ME, diagnostika, v měny oleje a provozn ch kapalin, opravy brzd a elektroinstalace, … ZJISTIT V CE gtVedle STK , emis a autoservisu můžete využ t n š prodej n hradn ch d lů, a to pro n kladn i osobn automobily AUTOSERVIS tel 420 377 382 105, e mail kracik autokomplet91 cz STK a EMISE tel 420 602 055 054, e mail stk autokomplet91 czSTK 3208 Př bram Otev rac doba Po 7 00 18 00 Ut 7 00 18 00 St 7 00 18 00 P 7 00 14 00 So Zavřeno Ne Zavřeno Posledn ho z kazn ka na STK přij m me 30 minut před koncem pracovn doby S ohledem na počet již přijat ch vozidelTyto z ny vznikaj již od zač tku roku 2008 S postupem času se předpisy zpř sňuj a do těchto z n budou moci vj ždět jen vozidla splňuj c př snějš emisn normy Stupeň plněn emisn ch norem je na motorov ch vozidlech označen pomoc ekologick ch zn mek, kter lze zakoupit i v ČR na stanic ch STKUNIKOM STK , s r o Hrnč řsk 207 284 01 Kutn Hora Tel 420 778 526 659 E mail stk unikom cz Facebook UNIKOMSTK Bratislava Danubia Rožňavsk 30 821 05 Bratislava TK EK Zobraziť profil STK Kr sny Brod Kr sny Brod 204 068 01 Medzilaborce TK EK Zobraziť profil MxA Slovakia, s r o Tov rensk 3526 987 01 Polt r TK EK KO Zobraziť profil STK Pezinok Šeknvick cesta 14 FSTK po st 7 17 t čt 7 15 p 7 12 Emisn stanice po st 6 30 16 30 t čt 6 30 14 30 p 6 30 11 30 po dohodě i mimo provozn dobu ve všedn dny nebo v sobotu Možnost telefonick ho objedn n na STK a ME na tel 318 820 810Kontakt Dělnick 106 Děč n, 40502 STK sme s dlo firmy Objednat na STK se můžete od ponděl do p tku na tel 774 544 764 Kuhn nebo tel 608 90 90 99 nebo e mailu k dc stk kuhn cz STK pro traktory a vleky za traktorSTK Emise  Služby STK a měřen emis Česk Budějovice Všechna evidovan silničn motorov vozidla dle z kona z kona č 56 2001 Sb o podm nk ch provozu vozidel na pozemn ch komunikac ch a o změně z kona č 168 1999 Sb , o pojištěn odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně někter chPř jem posledn ho vozidla je v 16 00 hod P tek 7 30 15 00 hod Př jem posledn ho vozidla je v 14 00 hod Tel 420 725 888 170 E mail info stk modrany czV tejte na str nk ch společnosti STK Hav řov Nab z me komplexn služby technick prohl dky všech kategori motocyklů technick prohl dky osobn ch, užitkov ch a n kladn ch vozů do celkov hmotnosti 3500 kg technick prohl dky př věsn ch vozidel do celkov hmotnosti 3500 kg evidenčn kontroly měřen emis benz nov ch a dieselov ch motorů a LPG1 emisn stupeň bez plakety 2 emisn stupeň červen plaketa 3 emisn stupeň žlut plaketa 4 emisn stupeň zelen plaketa Doben nsk 2014 547 01 N chod – Vysokov INFOLINKA 494 770 750 PROVOZN DOBA STK PO 7 00 – 18 00 hod ST 7 00 – 18 00 hod SO 8 00 – 11 00 hod NE Zavřeno PROVOZN DOBA EMISESTK a Emise Zajištěn pravideln technick kontroly STK Využijte naš doplňkov služby – zajištěn pravideln technick kontroly vozidla Před touto kontrolou doporučujeme vždy udělat prohl dku před STK v ceně 550, s DPH, kde V m zkontrolujemeC lem naš nab dky je uspořit V m nejen starosti se zajištěn m pravideln ch technick ch prohl dek, ale hlavně V š čas Nab z me V m kompletn službu EMISE , př pravu a zajištěn STK Ceny od Služba je organizov na tak, že n m v dohodnut m term nu před te Vaše vozidlo a my vše zajist me za V s V př paděSladkovsk ho 7, 612 00 Brno Kr Pole tel 541 212 116, 541 219 420 e mail info stkkralovopole czOtev rac doba STK a EMISE P 06 00 14 00 Tel 420 725 469 753 Na STK a Měřen emis neobjedn v me Rozs hl služby motoristům poskytujeme rovněž ve spolupr ci se sesterskou společnost PROFI AUTO CZ a sSTK v Radot ně s možnost rezervace term nu Vr žsk 1562 24a Praha 5 Radot n IČ 250 85 441 DIČ CZ25085441 Firma zapsan v OR u Měst …STK Pecha v o s Stanice technick kontroly a Měřen emis STK Mlad Boleslav Prov d me technick prohl dky a kontroly osobn ch, dod vkov ch, n kladn ch vozidel do 3, 5 t a měřen emis jejich motorů i měřen em s vozidel poh něn ch na CNG Prodej ekologick ch plaket do n zkoemisn ch z n v NěmeckuEmise VŠECHNY ZNAČKY Z žehov motor LPG Vznětov motor Traktor Opakovan Diagnostika ŘJ motoru s Veter nskou testac Cena 600 800 800 900 100 200 400 Platby kartou POUZE na STK , NE na EMIS CHSTK Brno Slatina Fotogalerie provozovny Objednejte si naši novou revolučn službu STK z domu objednat Objednat se Kontaktujte n s Kontaktujte n s Na STK a měřen emis se pros m objedn vejte telefonicky, e mailem, nebo prostřednictv m našeho kontaktn ho formul řeRezervace STK a emise Rezervaci je možn prov dět pro evidenčn kontroly, technick prohl dky n kladn ch př věsů, čtyřkolek a motocyklů Rezervaci je možn prov st i telefonicky na č sle 569 621 286 1 volba služby gt gt 2 volba term nu gt gt 3 sumarizace gt gt 4 potvrzen rezervace měřen emis proveden technickNov osobn linka STK na Kladně Švermově pro všechny druhy vozidel do 3, 5t nach zej c se v b val m are lu Truhl rny Energie na křižovatce Kladno, Pchery, Vinařice emise pro CNG a LPG Př prava vozidla na emisn kontroluSTK V sekci naleznete 44 firmy firem Cel ČR Praha 1 2 Stanice Technick Kontroly Motol, s r o Praha 5 Prov d me technick prohl dky a evidenčn kontroly osobn ch vozidel, n kladn ch automobilů, motocyklů a př věsů do 3, 5t i individu ln dovozy ze zahranič V are lu je stanice měřen emis , dopravnSTK FINANCIAL AFIA SA 400423 Cluj Napoca, Mihai Veliciu nr 3, tel fax 0264591982, www stk ro, office stk ro Operator date cu caracter personal nr 30711, Autorizația ASF nr 94 28 03 2018 Nr Reg ASF PJR071AFIAA 120008, CIF 17772595, J , Capital social 913 724 lei Raport activ net STK EmergentCo je potřeba na technickou kontrolu V př padě, že v s ček pravideln technick kontrola, neměli byste doma zapomenout origin l velk ho technick ho průkazu vozidla, osvědčen o registraci vozidla neboli mal technič k a pokud jste podstoupili měřen emis na jin stanici i protokol o měřen emis V př padě, že proch z te oběma f zemi z roveň naověřen tachografu analogov 1 800 Kč ověřen tachografu digit ln 2 900 Kč baterie do tachografu 300 Kč digit ln II generace inteligentn 5 500 Kč Ostatn služby Evidenčn kontrola osobn , n kladn , autobus, traktor, př pojn nad 3, 5 tSTK Holešovice kontaktn daje Za Elektr rnou 19 170 00 Praha 7 Zobrazit na mapěžac techniky Seco, Vari, Vares, Echo, Autorizovan dealer Briggs Straton, Pneuservis VIANOR, Ověřov n tachografůSTK a emise Př prava a zajištěn STK pro V š vůz Profesion ln technick kontrola a měřen emis v fukov ch plynů Když se u vašeho vozu bl ž dvoulet technick kontrola a měřen emis , můžeme prov st všechny potřebn pr ce A pokud chcete, můžeme ihned tak zkontrolovat vaše vozidlo a opravitSTK Plzeň UVOD Pr ce Aktu ln nab dka pr ce – TECHNIK STK Aktu ln nab dka pr ce – TECHNIK MĚŘEN EMIS DSC 0345 MIB 1557 MIB 1677 MIB 1680 MIB 1675Cen k služeb STK EMISE Nymburk Druh Vozidla STK Osobn automobil M1 Užitkov vozidlo do 3, 5 t a N1 940 KčSladkovsk ho 7, 612 00 Brno Kr Pole tel 541 212 116, 541 219 420 e mail info stkkralovopole czStk, emise Praha 8 vyberte si ve spolehliv m seznamu firem a služeb, hodnocen ch z kazn ky průvodce kontrolami stk , emis v Praze 8STK Emise See what your friends are saying about STK Emise By creating an account you are able to follow friends and experts you trust and see the places they’ve recommendedstk a emise kontakty stk a mĚŘen emisStanice technick kontroly č 32 15 Kralupy nad Vltavou R di V s přiv t me v prostor ch našeho are lu STK kralupy nad vltavou, kde poskytujeme vešker služby spojen s technickou prohl dkou Vašeho osobn ho i n kladn ho vozu, měřen emis benz nov ch i dieselov ch motorů, dokladov n emisn normy vozidla ekologick poplatek při přihl šen do registruStanice technick kontroly a měřen emis Prodejny gt Auto moto gt STK a emise Nechte si zkontrolovat vozidlo Vyberte si z mnoha spolehliv ch firem, kter nab zej STK a měřen emis Zab vaj se kontrolou osobn ch, ale i n kladn ch vozidel a …14 12 2022 Upozorněn Upozorňujeme z kazn ky, že dne 1 1 2022 dojde ke změně cen za poskytovan služby 24 03 2016 upozorněn Upozorňujeme z kazn ky, že pořad vozidel vj žděj c ch na linku STK určuje technik Přednost maj objednan z kazn ciJednou za dva roky mus každ automobil, kter jezd po silnic ch ČR, proj t technickou kontrolou TK a měřen m emis z důvodu bezpečnosti a ochrany životn ho prostřed před znečištěn m STK a emise Autoservis Radek Myslivec připrav V š osobn automobil na technickou kontrolu a emise a zajist V m novou platnou zn mkuSTK 38 33 Petřvald zajišťuje Stanice technick kontroly je opr vněn prov dět technick prohl dky silničn ch motorov ch a př pojn ch vozidel kategori L, M1, N1, O1 a O2 Zkušebn stanice je opr vněn prov dět technick kontroly před schv len m technick způsobilosti k provozu na pozemn ch komunikac chEmise pro osobn automobily měř me již od 750 Kč vč DPH D le měř me tak traktory, motorky, čtyřkolky či n kladn automobily a autobusy Nach z me se v Ostravě HrabovLPG Hodslavice Prov d me přestavby na LPG CNG zař zen do všech značek automobilů Nab z me dekarbonizaci motoru BGCare Opravu a plněn všech typů klimatizac V kup a prodej automobilů, alu disků Nab dka služeb čerpac stanice LPG D le nab z me autoservis, pneuservis a prodej pneu značek LASSA, SAILUNSTK FINANCIAL AFIA SA 400423 Cluj Napoca, Mihai Veliciu nr 3, tel fax 0264591982, www stk ro, office stk ro Operator date cu caracter personal nr 30711, Autorizația ASF nr 94 28 03 2018 Nr Reg ASF PJR071AFIAA 120008, CIF 17772595, J , Capital social 913 724 lei Raport activ net STK EmergentStanice technick kontroly a měřen emis Prodejny gt Auto moto gt STK a emise Nechte si zkontrolovat vozidlo Vyberte si z mnoha spolehliv ch firem, kter nab zej STK a měřen emis Zab vaj se kontrolou osobn ch, ale i n kladn ch vozidel a …STK V sekci naleznete 44 firmy firem Cel ČR Praha 1 2 Stanice Technick Kontroly Motol, s r o Praha 5 Prov d me technick prohl dky a evidenčn kontroly osobn ch vozidel, n kladn ch automobilů, motocyklů a př věsů do 3, 5t i individu ln dovozy ze zahranič V are lu je stanice měřen emis , dopravnSTK, emise , evidenčn kontroly Registrace vozidla Kontroly najet ch km Certifik t o původu vozu O n s Recenze Kontakt Land Rover Range Rover Sport 3 0d HSE Panorama DPHPř prava na STK a Emise Ručn myt Pneu servis LKW a BUS Prodej vozů Autobusy IVECO BUS ZLINER Energy CNG ZLINER HOME TUBES Hutn materi l Kari ra Zl n Hradec Kr lov Olomouc Jindřichův Hradec Kontakt ZLINER Zl n ZLINER Praha ZLINER Brno ZLINER Brno Černovice ZLINER Hradec Kr lov ZLINER Chomutov ZLINERAutoservis, pneuservis, STK Firmy Region Všechny firmy Česk republika Slovensk republika Polsko Ivan Čerych BigPneu BigPneu e shop s kamennou prodejnou v Poděbradech Prodej pneumatik, elektronů a ocelov ch disků Poděbrady, KrajProfesion ln služby a kvalitn stroje pro V s již od roku 1995STK 2 2025 ID vozu 560111532 VIN TMBGR9NW3M3085040 V bava STK, emise O n s O n s Kontakty Kari ra Informace pro spotřebitele Pro m dia Použ v n cookiesPřed n osobně, j zda, platba, přepis, pln n drž zdarma st nad Labem 605979799 před př hozem zavolejte, děkuji Klikněte zde SUBARU JUSTY FOTO Odkaz se otevře do nov karty prohl žeče počkejte až se vše načte Subaru Justy 1 3i G3X, r v 12 2004 pln Euro 4 bez poplatků , STK Emise 7 2023zliner zliner cz ZLINER s r o 420 577 692 111, zliner zliner cz todo wwwPrvn registrace 2015 Tachometr 168 844km Motor 2, 0d 125Kw STK do 11 2023 VIN W0LGT6E16F1065060 Převodovka Manu ln 6st Klimatizace Automatick 2 z n Auto m kompletn servisn historii podloženou servisn knihou V bava všechny dostupn airbagy 2x kl č od vozu ABS, ASR, ESP autor dio s CD, USB, AUX automaticky stm vac zrc tko …Nissan Qashqai 1 6i AUT KLIMA PO STK MANU L 2010 Vozidlo s pravidelnou servisn historii , ve slušn m stavu , aktu lně po STK Tato nab dka m pouze informativn charakter a neslouž jako podklad pro uzavřen objedn vky STOP CARS s r o si vyhrazuje pr vo uzavřen všech smluvn ch vztahů p semněMazda 2 1 5 16v klimatizace esp z inzerce AutaNet cz, Olomouck kraj, Prostějov, prod v Autocentrum PS Car, ID 11770896Kup za 199 000 CZK, przebieg 198 132 km, pojemność silnika 2 000 ccm, Praha 8 Čimice, serwer AD TipCars Opel ZafiraKaufen f r 199 000 CZK, Kilometerstand 198 132 km, Hubraum 2 000 ccm, Praha 8 Čimice, AD Server TipCars Opel ZafiraKaufen f r 19 900 CZK, Kilometerstand 76 000 km, Hubraum 973 ccm, 760 01, AD Server TipCars Opel CorsaEMISE Měřen emis u vozidel je spjato samozřejmě tak s technickou kontrolou vozidla STK , kter se zpravidla prov d jednou za dva roky Pokud však vlastn te nov vůz, můžete se na prvn kontrolu technick ho stavu vozidla a měřen emis dostavit až za čtyři roky Pot se samozřejmě interval zkracuje na roky dva Toto plat u klasick ch vozidel, kter jsouSTK emise Operativn leasing Ostatn Fleet program Pneuservis Automyčka Pojištěn Financov n Racing team Expats služby Zavolejte n m Poslat dotaz Kontakty Navigace Jste zde vodn gt STKEvidenčn kontroly vozidelPotřebn doklady k proveden technick kontroly a měřen emis Osvědčen o registraci vozidla ORV mal technick průkaz Osvědčen o měřen emis kartička o měřen emis – net k se vozidel při prvn m měřen Na naš STK je možno zakoupit ekologickou plaketu do n zkoSTK emise prodej autostop rakovnik cz Tel 313 518 082 Tvorba www str nek Kvalitn str nky, kter jsou vidět SEO optimalizaceMěřen emis a STK Nab z me služby v oblasti prov děn technick ch prohl dek, evidenčn ch a technick ch kontrol dovozy vozidel ze zahranič , přestavby a stavby , a to pro osobn , užitkov , př pojn vozidla do 3 500 kg a motocykly Nově prov d me prol dky traktorů a jejich př pojn ch vozidel D le prov d meSTK Brno Slatina Fotogalerie provozovny Objednejte si naši novou revolučn službu STK z domu objednat Objednat se Kontaktujte n s Kontaktujte n s Na STK a měřen emis se pros m objedn vejte telefonicky, e mailem, nebo prostřednictv m našeho kontaktn ho formul řeFranotrans Franotrans STK Měřen emis Likvidace Evidenčn kontrola m za kol zjistit, zda skutečn stav vozidla souhlas s daji uveden mi v origin lu velk ho technick ho průkazu a v ORV resp mal ho technick ho průkazu , popř v osvědčen o technick způsobilosti vozidla, kter nepodl h registraciPonděl 07 00 – 16 00 ter 07 00 – 16 00 Středa 07 00 – 16 00 Čtvrtek 07 00 – 16 00 P tek 07 00 – 15 00 Sobota 07 30 – 12 00 Neděle a st tn sv tky zavřeno Adresa Chrastavice 111, 344 01 Domažlice Telefon 379 768 252 606 602 261 E mail emise servis krcmaauto cz EKOLOGICK PLAKETA Zaveden …Co je potřeba na technickou kontrolu V př padě, že v s ček pravideln technick kontrola, neměli byste doma zapomenout origin l velk ho technick ho průkazu vozidla, osvědčen o registraci vozidla neboli mal technič k a pokud jste podstoupili měřen emis na jin stanici i protokol o měřen emis V př padě, že proch z te oběma f zemi z roveň naSTK Emise Zajišťujeme tyto služby měřen emis benzinov ch včetně LPG a CNG a dieselov ch motorů vozů do 3, 5 tuny prov děn STK technick kontrola, evidenčn kontrola, dovozov technick kontrola, technick kontrola přestaveb silničn ch vozidel, ekologick plaketyRezervace STK a emise Rezervaci je možn prov dět pro evidenčn kontroly, technick prohl dky n kladn ch př věsů, čtyřkolek a motocyklů Rezervaci je možn prov st i telefonicky na č sle 569 621 286 1 volba služby gt gt 2 volba term nu gt gt 3 sumarizace gt gt 4 potvrzen rezervace měřen emis proveden technickOstatn služby zajist naše pobočka STK Heršpice, K Termin lu 1, Brno 61900, IČ 29296731, tel 420 543 213 549, mob 420 722 364 408 , e mail info stkherspice czTyto z ny vznikaj již od zač tku roku 2008 S postupem času se předpisy zpř sňuj a do těchto z n budou moci vj ždět jen vozidla splňuj c př snějš emisn normy Stupeň plněn emisn ch norem je na motorov ch vozidlech označen pomoc ekologick ch zn mek, kter lze zakoupit i v ČR na stanic ch STKV žen z kazn ci, firma Šternbersk STK , s r o vznikla zaps n m do obchodn ho rejstřiku v roce 1995, kdy začala provozovat činnost prov děn technick ch prohl dek pro osobn vozidla, motocykly, př pojn vozidla a n kladn vozidla do 3, 5 tuny na Masarykově ulici ve ŠternberkuSTK Plzeň UVOD Pr ce Aktu ln nab dka pr ce – TECHNIK STK Aktu ln nab dka pr ce – TECHNIK MĚŘEN EMIS DSC 0345 MIB 1557 MIB 1677 MIB 1680 MIB 1675Kontakt Tel 420 602 332 600 420 220 970 080 420 220 970 079 Email stk jistab cz Kde n s najdete Suchdolsk 682, Horoměřice – Praha z pad přibližně 6 …STK a emise Př prava a zajištěn STK pro V š vůz Profesion ln technick kontrola a měřen emis v fukov ch plynů Když se u vašeho vozu bl ž dvoulet technick kontrola a měřen emis , můžeme prov st všechny potřebn pr ce A pokud chcete, můžeme ihned tak zkontrolovat vaše vozidlo a opravitVŠE PRO V Š VŮZ POD JEDNOU STŘECHOUZ MOTOR CHRUDIM Kontakt DAŠICK 248, 537 01 CHRUDIM IČO 60912596 DIČ CZ60912596 Bankovn spojen 1141566379 0800 463 351 484 autobazar 702 131 637, 463 351 481 STk 702 131 637, 463 351 485 emiseSTK a EMISE Potřebujete vyř ditSTK a EMISE vašeho vozu, ale nechcete ztr cet čas vyřizov n m Jsme tu od toho, abychom v m pomohli Vyř d me za v s potřebn kony, vystoj me fronty na STK a před me hotov pap rySTK Brno Černovice vod Cen k Kontakt Z sady cookies Cen k Emise Benz n 1450, Diesel 400, Diagnostika paměti z vad 500, Technick prohl dka Osobn vozidlo emise – benz n 2400, Osobn vozidlo emise – diesel 2400, Osobn vozidlo emise – LPG 2600, Osobn vozidlo emise – CNG 2600, Opakovan technickSTK Humpolec s r o V př padě dotazů volejte na telefonn č slo 607 075 136, 608 356 257 Tato e mailov adresa je chr něna před spamboty Pro jej zobrazen mus te m t povolen Javascript Informace o způsobu a rozsahu technick ch prohl dek prov děn ch ve stanici technick kontroly naleznete na – www stkinfo czOnline kamera STK Soběslav zelen , aktualizov no 1x za minutu Online kamera STK Soběslav zelen , aktualizov no 1x za minutuV tejte na Nejblizsi STK cz Tento port l V m přin š adres ř stanic technick kontroly s jejich kontaktn mi daji, mapou a odkazy na dalš užitečn informace pro motoristy STK v Česk republice Podvodn kontroly STK nech vaj na silnic ch desetitis ce vraků Ponděl , 12 …Stk, emise Praha 8 vyberte si ve spolehliv m seznamu firem a služeb, hodnocen ch z kazn ky průvodce kontrolami stk , emis v Praze 8Aktu ln katalog firem v kategorii STK a emise Praha 6 STK a emise v regionu Praha 6 Najisto cz Pravděpodobně m te vypnutou podporu Javascriptu, pro lepš prožitek z prohl žen Najista jej doporučujeme zapnoutSTK , EMS a AMS technick prohl dky, měřen emis , evidenčn kontroly osobn ch a n kladn ch automobilů, traktorů, motocyklů a př věsůSTK FINANCIAL AFIA SA 400423 Cluj Napoca, Mihai Veliciu nr 3, tel fax 0264591982, www stk ro, office stk ro Operator date cu caracter personal nr 30711, Autorizația ASF nr 94 28 03 2018 Nr Reg ASF PJR071AFIAA 120008, CIF 17772595, J , Capital social 913 724 lei Raport activ net STK EmergentSTK a měřen emis pro čtyřkolky traktor T3b Aktu ln situace a v voj legislativy a tak př stup dovozců a prodejců čtyřkolek n s přiměl k rozš řen našich služeb Nově jsme schopni zajistit měřen emis a technickou prohl dku tak pro čtyřkolky, kter jsou schv len a registrovan v technick m průkazuUpozorňujeme z kazn ky, že pořad vozidel vj žděj c ch na linku STK určuje technik Přednost maj objednan z kazn ci Čas objednan ch z kazn ků může b t posunut s ohledem na pracnost prohl dek předešl ch vozidel Provozovatel vozidla je povinen přistavit vozidlo na technickou prohl dku bez krytů kolStk, emise Praha 9 vyberte si ve spolehliv m seznamu firem a služeb, hodnocen ch z kazn ky průvodce kontrolami stk , emis v Praze 9Za Olomouckou, 796 01 Prostějov GPS 49 28’59 544″N, 17 7’15 72″E 420 582 365 959 420 606 626 436 stk prostejov volny cz www stk truck czStanice technick kontroly STK a stanice měřen emis SME Průmyslov 591 1, Vyškov 682 01, Telefon 420 517 341 956 V žen z kazn ci, M ME OTEVŘENO a jsme připraveni poskytovat služby v maxim lně možn m ře jako doposudSTK V sekci naleznete 44 firmy firem Cel ČR Praha 1 2 Stanice Technick Kontroly Motol, s r o Praha 5 Prov d me technick prohl dky a evidenčn kontroly osobn ch vozidel, n kladn ch automobilů, motocyklů a př věsů do 3, 5t i individu ln dovozy ze zahranič V are lu je stanice měřen emis , dopravnSobotn STK STK a EMISE v sobotu 21 5 2022 od 8 00 do 13 00 hodin pouze pro objednan Možnost objedn n i evidenčn ch kontrol Rezervujte si svůj čas na e mailu info stkmost cz Při rezervaci term nu ME TP požadujeme Vaše telefonn č slo model, palivo, rok v roby a RZ vozuSTK EMISE , s r o Reservatic does not provide support to end users interested in testing, vaccination, etcSTK prov d me na partnersk stanici STK Jsme pr miov autoservis s tradic od roku 1991 Klientům poskytujeme kompletn služby od tradičn ho autoservisu přes služby karos rny až po vyř zen pojistn ch ud lost na kl č a zapůjčen n hradn ch vozidelCEN K EUROPROFICAR OLOMOUC s r o STK 38 43 Cen k služeb platn od 4 3 2022 – cena uvedena v Kč, včetně 21 DPH Evidenčn kontroly EV Kontrola M, N 500, EV Kontrola L, O 500, Technick kontroly u osobn hoSTK Nov Strašec se tak vyznačuje dlouhou provozn dobou Proto nev hejte a přijeďte na naš STK i vy Pokud se chcete informovat na vaš technickou prohl dku, kontaktujte n s Veřejn prohl šen o ochraně osobn ch dajů tzv GDPR najdete zde STK Nov Strašec spad do s tě společnosti AR auto s r oSTK A EMISE DUB MSTIŠOV STK, emise , kontroly vozidel Pro osobn i n kladn vozidla prov d me technick prohl dky, měřen emis , evidenčn kontroly, technick kontroly pro dovozy vozidel, prověřen původu vozidel Volejte 420 775 776 699 Otev rac dobaObjedn vka STK STK M nesova Stanice technick kontroly emise Objedn vky lze zadat pouze na odpoledn term ny v pracovn ch dnech Denně od 7 00 přij m me i bez objedn n až do naplněn kapacity STK V př padě, že jste zde zadali objedn vku, JIŽ JI NEMUS TE TELEFONICKY OVĚŘOVATSTK RITZ s r o stk novyjicin czSTK Plzeň Domažlick Potřebujete udělat STK a emise na vašem voze rychle a spolehlivě Přijeďte Domažlick 126, 31800 Plzen, Czech RepublicNafta 10 000 km 05 2022 2 646 500 Kč 2 187 190 Kč bez DPH možnost odpočtu Spl tky od 25 839 Kč s DPH měs c Ihned k odběru Předv děc Akčn V ce nab zen ch vozů
113 | 97 | 151 | 148 | 199